DAS VERB

dr. Sara Bassot

"Lingac a confront"
DAS VERB

L Istitut Pedagogich Ladin se tol dant de dé ora sota chësc prugram na gramatica che paradlea i trëi lingac (de scola) de nosta Pruvinzia. L liber che ie unit ora da puech y che reverda l verb ie l prim de na lingia che dëssa curì do y do duc i ciamps plu mpurtanc dla gramatica. Chësc lëur drët mpeniatif vën purtà inant dai professëures Peter Gallmann, Heidi Siller-Runggaldier y Horst Sitta cun l sustëni de Giovanni Mischi y Marco Forni per la pert ladina.

L lingaz de spligazion dla gramatica ie tudësch, ma i fenomenns gramaticai vën splighei al medemo livel te duta trëi la rujenedes. La carateristiches di trëi lingac ne vën nia tratedes ndolauter, ma vën metudes una dlongia l’autra per pudëi les cunfrunté miec.

La gramatica ie penseda dant al dut per nsenianc y per studënc che uel deventé maestri, ma la dëssa nce vester de utl per duc chëi che se nteressea di lingac y dant al dut de chëi che vën rujenei te nosta Pruvinzia. Ënghe l ladin avrà da mustré su vel pitla marueia.

Te chësc prim liber che ie unì publicà sun l verb vëniel tratei chisc argumënc: cumposizion dla formes verbales, la formes di tëmps, i aspec verbai, la formes di modi, la formes passives, la formes infinites dl verb, la costruzions verbales perifrastiches, i verbs cun prefix o cun suplemënt sciche nce i verbs reflexives; dut chësc nce n referimënt a si usanza. Ala fin vën nce trateda la valënza dl verb. I proscimi volums de chësta gran opera ie n pert bele tl lëur y reverda l sostantif, l agetif, l averb, l pronom, la pertes dla frasa y la frases secunderes.

Peter Gallmann / Heidi Siller-Runggaldier / Horst Sitta: Sprachen im Vergleich: Deutsch – Ladinisch – Italienisch. Das Verb. (Unter Mitarbeit von Giovanni Mischi und Marco Forni). Hrsg. vom Istitut Pedagogich Ladin. Bozen (Athesiadruck) 2008 (222 Seiten)

Catalog di libri