Raîsc y ares

UNITÊS

"L liber da liejer nuef per la scola mesana"
RAÎSC Y ARES - RAVISES Y ELES

I libri "Gherdëina zacan y ncuei" y "Raiëta" à acumpanià de plu generazions de sculées y sculeies dla scola mesana de Gherdëina y dla Val Badia sun si streda dl mparé la rujeneda, la cultura y la storia ladina. Do 30 ani de bon servisc fovel ëura de pensè a vel’de nuef, pervia che te chisc ani se à mudà truep n cont dl mond dla scola, dl mond dla sculées y di sculeies y nce dla rujeneda ladina nstëssa.
L fova de bujën de pensé a n cunzet nuef per n liber de ladin adatà a nosc tëmps y pusciblmënter nce ala generazion dl daunì.

"Ravises y eles", l liber da liejer nuef per la scola mesana, ie l resultat de na lingia de ancuntedes, de prupostes, de ideies y de cunfronc, l ie l frut de na bela culaburazion cun nsenianc y nseniantes y cun la prufessëura Daniela Bertocchi de Milano, esperta tl ciamp dla didatica dla rujenedes.

L titul "Ravises y eles" dëssa vester na metafora per chëla che ie l’idea de basa dl liber.
Uniun de nëus adrova ravises che nës juda a sentì nosta purtenienza ala storia, ala cultura, ala rujeneda y ala tradizions dla jënt pra chëla che tucon.
Ma on nce de bujën de "giapé eles" per mparé a cunëscer d’autra realteies, d’autra jënt y d’autra cultures.

L liber ie partì su te 11 capituli, crisc ora danter na gran cumpëida de tematiches. L ie unì pensà a cie che possa nteressé la sculées y i sculeies de chësta età y la vela ie tumeda sun chisc argumënc:

1. Storia y cultura ladina de Gherdëina (per la scoles de Gherdëina)
Storia y cultura ladina dla Val Badia (per la scoles dla Val Badia)
2. L mond dla emozions
3. Stories de fantajia
4. Jì de viac
5. Tëmes reéles y tëmes nmagineres
6. Coche la jënt cunviv
7. L lëur zacan y ncuei
8. Coche rujenon deberieda
9. La memoria di populi
10. Cunfront danter religions
11. Persunaliteies da lecurdé

Uni capitul pieta na vela de tesã defrënc, sibe per cie che reverda l cuntenut che la forma leterera. Nsci vëniel dant stories, cronaches, nrescides, diaresc, ntervistes, poejies, cianties y auter.
A uni capitul ti iel unì juntà pro n "aparat didatich" che dëssa judé a cialé de reviers ala letures, a pensé sëura o a jì ite plu sot te vel’aspet.
La bela cumpëida de fotografies juntedes pro juda a descedé la nmaginazion o a arichì la tematica trateda.

Da comané