Gramatica Gherdëina

Gramatica

"Gramatica Gherdëina"
EDIZION NUEVA DLA GRAMATICA DL LADIN DE GHERDËINA

18 ani à la gramatica "La rujeneda dla oma - Gramatica dl ladin de Gherdëina" de Amalia Anderlan-Obletter fat n bon sorvisc. La ie unida data ora tl 1991 dal IPL n culaborazion cun la Lia Maestri de Gherdëina.

Al mumënt iela nia plu da giapé y perchël fossel de bujën dla stampé da nuef. Scebën che l contenut dla gramatica fova dassënn rich, iel purempò de bujën de la struturé da nuef per rënder cont dla mudazions dla ortografia che ie unides fates ti ultimi ani.

La edizion nueva vën metuda adum da na grupa de lëur y la vën publicheda dai doi istituc, dal IPL y dal Istitut Micurà de Rü.

La grupa de lëur ie metuda adum da: Heidi Runggaldier, prufessëura de romanistica pra l'Univeristé de Innsbruck, Marco Forni sciche raprejentant dl Istitut Micurà de Rü, Priska Perathoner sciche raprejentant di maestri y Gretl Senoner coche raprejentanta dl IPL y coordinadëssa dla grupa de lëur Do che Heidi Runggaldier à bele fat n prim gran lëur, speren che la grupa de lëur ruverà a n resultat finel mo te chësc ann.

 

CUNTAT