Cursc de formaziun 2021/22

Formaziun

 

Cursc online te eXcursus - Kursstatus und Infos - Informazioni

!!! L’iscriziun sará ciamó tres eXcursus !!!!

Ince chësc ann vëgn les iscriziuns y les desdites fates diretamënter dal secretariat
de scora tres la cherta de iscriziun o de desdita che é da ciafé
sön le sit pedagogich.it o diretamënter te secretariat.
Vigni insegnant/a pó odëi i cursc atifs ia por l'ann y les iscriziuns sön le sit pedagogich.it.
Les comunicaziuns de conferma o de desdita de n curs ciafa vigni insegnant/a por e-mail.

Al é insciö de ütl che vigni insegnant/a dais jö te secretariat de scora süa misciun e-mail
ciaran da consulté regolarmënter la posta eletronica por nia suraodëi les comunicaziuns.

 

Al gnará ince fat na seria sön i media nös.

Cherta de iscriziun y de desdita

Cursc online te eXcursus - Kursstatus und Infos - Informazioni

Comisciun por la formaziun y l'ajornamënt tla scora ladina :

Carla Comploj
Maria Kostner
Giovanni Mischí
Edith Ploner
Bernhard Flatscher
Elisabeth Baur
Albert Videsott
Felix Ploner